Strona Główna

This post is also available in: English (angielski) Русский (rosyjski)

Kwartalnik „Acta Polono-Ruthenica” jest recenzowanym czasopismem naukowym Uniwersytety Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Liczba punktów za publikację w „Acta Polono-Ruthenica” wynosi – 20

„Acta Polono-Ruthenica” ukazuje się nieprzerwanie od 1996 roku. Jego inicjatorem był profesor Ryszard Łużny, który podczas dyskusji panelowej na temat „Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe jako zadanie badawcze”, zorganizowanej w ramach V Międzynarodowej Konferencji Naukowej (7–9 października 1993 roku) przez ówczesną Katedrę Słowiańszczyzny Wschodniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, wyraził potrzebę kontynuowania, rozwijania i pogłębiania badań w zakresie szeroko pojętych relacji kulturowych polsko-wschodniosłowiańskich, z zachowaniem ich wielopłaszczyznowego i interdyscyplinarnego charakteru („Acta Polono-Ruthenica” 1996, nr 1, s. 3).

Obecnie w czasopiśmie regularnie ukazują się publikacje wybitnych slawistów z ośrodków akademickich krajowych i zagranicznych, którzy prezentują wyniki swoich badań w języku polskim, białoruskim, rosyjskim i ukraińskim, co sprzyja upowszechnianiu wiedzy w obiegu międzynarodowym.

Czasopismo „Acta Polono-Ruthenica” stanowi zbiór prac naukowych, artykułów i recenzji. Zasadniczy przedmiot refleksji naukowej stanowią polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe, ze szczególnym uwzględnieniem literatury białoruskiej, rosyjskiej i ukraińskiej.

Podstawowe działy czasopisma stanowią:

 • Literaturoznawstwo
 • Językoznawstwo
 • Kulturoznawstwo
 • Przekładoznawstwo
 • Emigrantologia
 • Polacy na Kaukazie.

Zgodnie z profilem badań naukowych prowadzonych na Wydziale Humanistycznym UWM na łamach „Acta Polono-Ruthenica” podejmowana jest również szeroko rozumiana problematyka przekładu literackiego i specjalistycznego. Odrębną grupę tworzy dział omówień i recenzji.

Czasopismo „Acta Polono-Ruthenica” indeksowane jest w bazach:

 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • CEEOL
 • Pol-index
 • Index Copernicus
 • ERIH PLUS
 • BazHum.

Certyficate ICI Journals Master List

Czasopismo wydawane jest w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

Obie wersje czasopisma są tożsame. Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

ISSN 1427-549X